banner

การทบทวนแผนงานหรือโครงการพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด

  1. การชี้แจงตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 66  คลิกที่นี่
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิกที่นี่

ขอให้ท่านพิจารณาทบทวนแผนงานหรือโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัด โดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น และขอให้จัดส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ provincialplan@energy.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566