banner

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. ครั้งที่ 3/2565

1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. (ครั้งที่ 3/2566)   คลิกที่นี่
2. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. (ครั้งที่ 2/2566)  คลิกที่นี่