banner

การประชุมชี้แจงการขอข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่ต้องการจ้างงานในปีงบประมาณ 2564

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

ตัวอย่างแบบแจ้งตำแหน่งงาน Job Expo คลิกที่นี่

แบบฟอร์มแจ้งตำแหน่งงาน Job Expo คลิกที่นี่