banner

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

1.แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงพลังงาน  คลิกที่นี่

2.ข้อมูลแผนงานโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณ พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพลังงาน (ขั้นร่าง พ.ร.บ.)   คลิกที่นี่