banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา