banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา