banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  * ประกาศ