banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา