banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา