banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา…