banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 ระบบ)

*ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง