banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ศทส. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ)

*ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง