banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายพลังงานปี 2564

*ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง