banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการนิทรรศการและกิจกรรมพลังงานเพื่อสังคม

*แผนการจัดซื้อจัดจ้าง