banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานและบริหารข่าว ปี 2565

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง