banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2565

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง