banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเอกสารและประสานงานโครงการสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา