banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สร.)

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง