banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กก.)

*ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง