banner

แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงพลังงาน ปี 2566

  1. รายงานการประชุมขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงพลังงาน 2566 (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565)  คลิกที่นี่
  2. สรุปแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงพลังงาน ปี 2566 (ปรับปรุง ณ เดือนธันวาคม 2565)  คลิกที่นี่
  3. แบบฟอร์ม Excel แผนงานของโครงการสำคัญของกระทรวงพลังงาน ปี 2566  คลิกที่นี่
  4. แบบฟอร์มงบประมาณแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงพลังงาน ปี 2566  คลิกที่นี่