banner

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิด “การประชุม SOME 38 “

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานในวาระการส่งต่อการเป็นประธานการประชุมให้แก่เวียดนาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
– ปีนี้เป็นปีที่พิเศษสำหรับเหล่าประเทศอาเซียนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมประจำปีในรูปแบบปกติเหมือนทุกๆ ปีได้ แต่ด้วยความสามารถ และความมุ่งมั่นของทุกๆฝ่ายภายในภูมิภาคในการร่วมมือเพื่อที่จะพัฒนาภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการประชุมในรูปแบบ new normal ในวันนี้ ให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

– เป็นที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ความมั่นคง ยั่งยืนและเข้าถึงได้ในด้านพลังงาน ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันเหมาะสมในการหารือร่วมกันของประเทศในภูมิภาคร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับเเนวทางที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ และแนวทางการฟื้นฟูทางด้านพลังงาน โดยให้มีความยืดหยุ่น และสามารถดัดแปลงได้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

– ทั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานระยะที่ 1 APAEC Phase I 2016-2020 และขอขอบคุณประเทศสิงคโปร์ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานระยะที่ 2 และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้สำเร็จพร้อมสำหรับนำมาใช้ในปี 2021 – 2025 ต่อไป

– ในฐานะ Outgoing chair ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานของอาเซียนทุกท่าน เลขาธิการอาเซียน และศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ความร่วมมือ และความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ตลอดวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ในการนี้ เพื่อให้ความร่วมมือของภูมิภาคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผมขอส่งต่อการเป็นประธานให้แก่ประเทศเวียดนาม ให้เป็นผู้นำความร่วมมือของอาเซียนที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานของภูมิภาคของเราในอนาคตสืบไป