banner

ปลัดกระทรวงพลังงาน ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้มีการเปิดตัวการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายฟรานซิส อาร์ แฟนนอน ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้านทรัพยากรพลังงานของสหรัฐอเมริกา และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาและผู้แทนจากกระทรวงพลังงานไทยเข้าร่วมการประชุม

การประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ครั้งที่ 1 เป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในการสร้างการเติบโตของตลาดพลังงาน เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน และขยายการเชื่อมโยงไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมข้อตกลงเชิงการค้าด้านพลังงาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานในประเทศไทย รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของกิจกรรมความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในอนาคต

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ครั้งที่ 2 ณ ประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ตามปกติ และได้เห็นชอบที่จะขยายกิจกรรมความร่วมมือเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของพลังงานสะอาด น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย