banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting)

วันนี้ ( 4 ต.ค. 64) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน (นายกุลิศ สมบัติศิริ) รองปลัดกระทรวงพลังงาน (นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์) พร้อมคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting) พร้อมกับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ กว่า 20 ประเทศ พร้อมด้วยองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ IEA ERIA และ ASEAN Secretariat ผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นหรือ METI ภายใต้การประชุม Tokyo Beyond-Zero Week ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีหารือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน รวมถึงการหารือแนวทางการบรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และการเติบโตสีเขียว โดยคำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ในมิติต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละประเทศ ดังนั้นการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของทวีปเอเชีย จึงควรสะท้อนลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (Realistic Energy Transition) ซึ่งญี่ปุ่นคาดหวังว่าแนวคิดข้อริเริ่มด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งเอเชีย (Asia Energy Transition Initiative: AETI) ของญี่ปุ่นจะสามารถนำมาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคเอเชียอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โอกาสนี้ รมว.พน. ได้ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ที่มีสาระสำคัญกล่าวถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานได้นำเสนอเป้าหมายการจัดทำแผนพลังงานชาติ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำด้วยพลังงานสะอาด และมุ่งเน้นการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน รวมถึงนโยบาย 30@30 ในการเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (ZEV) ที่จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5- 2 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทยภายในปี 2065

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการเติบโตสีเขียว (Chair’s Summary of Asia Green Growth Partnership Ministerial Meeting) ที่แสดงเจตจำนงในการมุ่งไปสู่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมฯ ในการตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในอนาคตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคของ
การเปลี่ยนผ่านพลังงานในเอเชียต่อไป