banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Encon FUND)

2 กันยายน 2559 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Encon FUND) แบบบูรณาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์” จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ณ. โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม

DSC_1785

S__12058629

DSC_1938