banner

รัฐส่งเสริม B20 ลดภาระค่าครองชีพ

รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน” เสนอเรื่อง “รัฐส่งเสริม B20 ลดภาระค่าครองชีพ” ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์