banner

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำงานด้านบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาhttps://old.energy.go.th/wp-content/uploads/2021/12/hhh_24122021_101202.pdf