banner

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสสำหรับการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 1/2564

คณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสสำหรับการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง จัดการประชุมครั้งที่ 1/2564
วันนี้ (7 มกราคม 2564) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสสำหรับการปฏิบัติราชการและให้บริการด้านการอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการนำร่องตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของกระบวนการที่เกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมัน เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาให้สามารถให้บริการได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการในการได้รับบริการที่ดีและโปร่งใสจากหน่วยงานภาครัฐ