banner

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน”

ช่วงเช้า

  1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน (กยผ.) คลิกที่นี่
  2. การขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐในจังหวัด (พพ.) คลิกที่นี่

ช่วงบ่าย

  1. การมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสู่ภาค คลิกที่นี่
  2. ระเบียบการจัดซื้อ/เช่า รถยนต์ไฟฟ้า (กก.) คลิกที่นี่
  3. การขับเคลื่อนด้านพลังงานเชิงพื้นที่ (กศร.) คลิกที่นี่
  4. แนวทางลดการใช้พลังงานของภาครัฐ: EUI (กตร.) คลิกที่นี่
  5. การขับเคลื่อนงานสวนภูมิภาค (สกทอ.) คลิกที่นี่ 
  6. การสื่อสาร สร้างความตระหนักลดการใช้พลังงาน (กยผ.) คลิกที่นีี่