banner

“แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานการสัมมนา “แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน”

ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ป.ป.ช. และ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้