banner

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน” ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

1. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน”ฯ คลิกที่นี่

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน” ฯ คลิกที่นี่

3. เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ที่ 1 คลิกที่นี่

4. เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ที่ 2 คลิกที่นี่

4. ลิงค์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ คลิกที่นี่

Meeting ID: 934 7377 4922
Passcode: 494784