banner

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  คลิกที่นี่

กฎกระทรวง  คลิกที่นี่

ระเบียบ   คลิกที่นี่

ประกาศ   คลิกที่นี่

หนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  คลิกที่นี่

คำถาม – คำตอบ  (ที่พบบ่อย)   คลิกที่นี่