banner

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง