banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา