banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา