banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Office ๓๖๕ Business Basic จำนวน ๕๐ ผู้ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา