banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 55 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา