banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา