banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (e-Petition) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

*ประกาศเชิญชวน

*เอกสารแนบท้ายประกาศเชิญชวน

*ราคากลาง

*ขอบเขตของงาน (TOR)