banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการขี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา