เอกสารงบประมาณ

เอกสารงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ปีงบประมาณ 2564

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 (สป.พน.)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 สป.พน. (ไตรมาส 2)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 สป.พน. (ไตรมาส 1)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (มี.ค. 64)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (ก.พ. 64)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (ม.ค. 64)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (ธ.ค. 63)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (พ.ย. 63)

 

– ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สป.พน. (ต.ค. 63)

 


ปีงบประมาณ 2563

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 (สป.พน.)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 สป.พน. ( ณ สิ้นไตรมาส 4)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 สป.พน. (ต.ค. 62)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 สป.พน. (พ.ค. 63)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 สป.พน. (ก.ย. 63)

 


ปีงบประมาณ 2562

– แผนการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (สป.พน.)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (ต.ค. 61)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (เม.ย. 62)

 

– ผลการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 สป.พน. (ก.ย. 62)