ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Download (PDF, 400KB)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (เพิ่มเติม)

(เปลี่ยนแปลงกรรมการฯ)

Download (PDF, 151KB)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มี การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 เรื่อง ประกอบด้วย

  • เรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 1 เรื่อง
  • เรื่องการเรียก/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ จำนวน 1 เรื่อง
  • เรื่องร้องเรียนอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง

ทั้งนี้ ทุกเรื่องได้ดำเนินการจัดการจนแล้วเสร็จ/ยุติเรื่องได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นที่เรียบร้อย

Download (PDF, 64KB)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ไม่มี การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วง 6 เดือน (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)

Download (PDF, 55KB)

ในส่วนของการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผลปรากฏ ดังนี้

Download (PDF, 246KB)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับมาตรฐานความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Music Video)

 

 

Credit : www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/20200702141156?

เพลง ตั้งธงไม่ทนโกง : https://www.youtube.com/watch?v=5rFiMtV0UM8

เพลง เหนื่อยที่จะยอม : https://www.youtube.com/watch?v=uIwxrHHObpQ

เพลง โอ…คนไทยเอย : https://www.youtube.com/watch?v=3xfb700-Hdo

เพลง ซื่อ ซื่อ : https://www.youtube.com/watch?v=6qnqWdXf9Co

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2563

ความเสี่ยงทุจริต: การจัดอบรมสัมมนา (ศปท.)
ความเสี่ยงทุจริต: การบริหารกลยุทธ์สื่อสารนโยบายด้านพลังงานในยุคดิจิทัล (กยผ.)
ความเสี่ยงทุจริต: การทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กตร.)
ความเสี่ยงทุจริต: การจัดทำฐานข้อมูลนักสื่อสารพลังงานเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.)
ความเสี่ยงทุจริต: การตรวจสอบภายในด้านกฎระเบียบ (ตสน.)
ความเสี่ยงทุจริต: การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานระหว่างประเทศ (กกต.)
ความเสี่ยงทุจริต: การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (ศทส.)
ความเสี่ยงทุจริต: การจัดทำและติดตามประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม (กพร.)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(บทวิเคราะห์ ITA 2562 พร้อมข้อเสนอมาตรการ)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน)

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.พน. ปีงบประมาณ 2562 (หนังสือราชการ)

บันทึกเห็นชอบมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 3.26MB)

บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ จำนวน 4 มาตรการ

Download (PDF, 1.38MB)

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม…)

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

(เพิ่มเติม…)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของกระทรวงพลังงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราขการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ร่วมกัน…

(เพิ่มเติม…)