ข้อมูลทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลการระดมสรรพกำลังของกรมการสรรพกำลังกลาโหม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพลังงานชาติและภารกิจกระทรวงพลังงานในส่วนภูมิภาค

Link เข้าร่วมประชุม

 1. link เข้าร่วมประชุม วันที่ 22-23 ก.ย. 2565 Meeting ID: 929 5121 2348 Passcode: 682141  คลิกที่นี่ 

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดการประชุม คลิกที่นี่

วันที่ 22 ก.ย. 2565 

 1. แผนพลังงานชาติ คลิกที่นี่
  1. PDP 2022 คลิกที่นี่
  2. EEP 2022 คลิกที่นี่
  3. AEDP 2022 คลิกที่นี่
  4. Gas Plan 2022 คลิกที่นี่
  5. Oil Plan 2022 คลิกที่นี่
 2. New wave energy team
  1. ภาคกลาง จ.อยุธยา คลิกที่นี่
  2. ภาคกลาง จ.ระยอง คลิกที่นี่
  3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิกที่นี่
  4. ภาคใต้ คลิกที่นี่
  5. ภาคเหนือ คลิกที่นี่

วันที่ 23 ก.ย. 2565

 1. Hot Issues
  1. ค่าไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คลิกที่นี่
  2. ค่าการตลาดและค่าการกลั่น คลิกที่นี่
  3. การดำเนินงานด้าน Smart city ในภาคพลังงาน คลิกที่นี่
  4. แผนการปันส่วนน้ำมัน คลิกที่นี่
 2. ทางการปฏิบัติราชการภายใต้ธรรมาภิบาล
  1. กองกลาง คลิกที่นี่
  2. ตสน. คลิกที่นี่
 3. การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปประยุกต์ใช้ในงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คลิกที่นี่

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 11/2565)

 1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 11/2565)   คลิกที่นี่
 2. รายการการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ พน. (ครั้งที่ 10/2565)   คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4/2565)

 1. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2565    คลิกที่นี่
 2. ppt การประชุมควบคุมภายในของ พน. ครั้งที่ 4/2565    คลิกที่นี่
 3. รายงานแบบติดตาม ปค.5    คลิกที่นี่
 4. รายงานการประชุมฯ ของ พน. ครั้งที่ 3/2565    คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.พน. และ สร. ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3/2565)

 1. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2565    คลิกที่นี่
 2. ppt การประชุมควบคุมภายในของ สป.พน. และ สร. ครั้งที่ 3/2565    คลิกที่นี่
 3. รายงานแบบติดตาม ปค.5    คลิกที่นี่
 4. รายงานการประชุมฯ ของ สป.พน และ สร. ครั้งที่ 2/2565    คลิกที่นี่

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. (ครั้งที่ 11/2565)

 1. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. (ครั้งที่ 11/2565)   คลิกที่นี่
 2. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและเร่งรัดฯ ของ สป.พน. (ครั้งที่ 10/2565)  คลิกที่นี่

ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 1. แบบฟอร์มความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คลิกที่นี่
 2. แนวทางการประเมินสถานะการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ของประเทศไทย คลิกที่นี่
 3. แบบฟอร์มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อที่ 7 คลิกที่นี่
 4. โครงร่างรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายย่อย) คลิกที่นี่
 5. โครงร่างข้อมูลตัวชี้วัด (Metadata) คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อจัดทำข้อมูล จากเล่มรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand’s SDSG Report 2016-2020) ที่ สศช. เผยแพร่ตามลิงก์ https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน”

ช่วงเช้า

 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน (กยผ.) คลิกที่นี่
 2. การขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐในจังหวัด (พพ.) คลิกที่นี่

ช่วงบ่าย

 1. การมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสู่ภาค คลิกที่นี่
 2. ระเบียบการจัดซื้อ/เช่า รถยนต์ไฟฟ้า (กก.) คลิกที่นี่
 3. การขับเคลื่อนด้านพลังงานเชิงพื้นที่ (กศร.) คลิกที่นี่
 4. แนวทางลดการใช้พลังงานของภาครัฐ: EUI (กตร.) คลิกที่นี่
 5. การขับเคลื่อนงานสวนภูมิภาค (สกทอ.) คลิกที่นี่ 
 6. การสื่อสาร สร้างความตระหนักลดการใช้พลังงาน (กยผ.) คลิกที่นีี่

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน

 1. link เข้าร่วมการประชุมฯ Meeting ID: 922 9126 1881
  Passcode: 708028 คลิกที่นี่

การเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการชี้แจง (Hot Issue) ในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 (ก.ค.65)

 1. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล Hot issue ก.ค. 65 คลิกที่นี่
 2. ประเด็น Hot issue คลิกที่นี่

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

1.แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงพลังงาน  คลิกที่นี่

2.ข้อมูลแผนงานโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณ พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพลังงาน (ขั้นร่าง พ.ร.บ.)   คลิกที่นี่

การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ของกระทรวงพลังงาน

 1. link เข้าร่วมประชุม     คลิกที่นี่
 2. เอกสารแนบ    คลิกที่นี่

Meeting ID: 808 036 8876

Passcode: 325311

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ครั้งที่ 20/2565

 1. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 20/2565 คลิกที่นี่
 2. ร่างรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 18/2565 คลิกที่นี่
 3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าข้อมูลมาตรการลดการใช้พลังงานในสถานการณ์วิกฤต คลิกที่นี่

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ครั้งที่ 2/2565

เอกสารประกอบการประชุม

1.รายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2565  คลิกที่นี่

2.วาระการประชุม ฯ ครั้งที่ 2/2565  คลิกที่นี่

3. link การประชุม ฯ ครั้งที่ 2/2565  คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ณ เมษายน 2565

รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  ณ เมษายน  2565

คลิกที่นี่

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดปี 2565

 1. link เข้าร่วมการประชุม (Zoom meeting) คลิกที่นี่
 2. Meeting ID: 808 036 8876
  Passcode: 325311
 3. เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่
 4. แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน คลิกที่นี่

กระทรวงพลังงานขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ 3)

 

กระทรวงพลังงานขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน (ฉบับที่ 3) จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาในชั้นศาลนับแต่ศาลประทับรับฟ้อง เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อและรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงาน ใน 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน
 2. ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน
 3. ภาควิชาการ
 4. กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด้านพลังงาน

อำนาจหน้าที่

 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดของกระทรวงพลังงาน ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย

วาระและแนวทางการทำงานของคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน

 1. คณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน มีอายุไม่เกิน 3 ปี
 2. การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสามารถให้ดำเนินการเป็นรายบุคคล กลุ่มบุคคล หรือคณะกรรมการฯ โดยจะต้องจัดทำเป็นเอกสารส่งให้เลขานุการคณะกรรมการภาคประชาสังคม ของกระทรวงพลังงาน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป

เอกสารที่ใช้ประกอบ

 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ส่งใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาตามที่ปรากฏในแบบประวัติบุคคลฯ
 4. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และผลงานเชิงประจักษ์ในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 6302

 

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคลฯ (ฉบับที่ 3) คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระการประชุมฯ   คลิกที่นี่

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ พน. ปีงบประมาณ 2564   คลิกที่นี่

รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (แบบติดตาม ปค. 5)  คลิกที่นี่

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 2)  คลิกที่นี่

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64)  (แบบ ปค. 4)  คลิกที่นี่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64)  (แบบ ปค. 5)  คลิกที่นี่

 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ครั้งที่ 5-6/2565

 

 1. link การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7 Meeting ID: 932 9608 1659 Passcode:
  คลิกที่นี่
 2. ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 คลิกที่นี่
 3. ร่างสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 คลิกที่นี่
 4. ร่างสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 คลิกที่นี่

ประชุมแนวทางการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

 1. ร่างรายงานการประชุม เรื่อง ประชุมแนวทางการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) คลิกที่นี่

ข้อมูลทรัพยากรด้านเชื้อเพลิงและพลังงานตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

 1. ข้อมูลโรงไฟฟ้า และเขื่อนผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  คลิกที่นี่
 2. ข้อมูลคลังแก๊ส คลิกที่นี่
 3. ข้อมูลคลังนํ้ามัน คลิกที่นี่
 4. ข้อมูลสถานีบริการนำ้มันเชื้อเพลิง คลิกที่นี่
 5. รายชื่อผู้แปรรูปไม้ที่ พพ. สนับสนุน คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti – Virus) จำนวน 1,000 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Page 1 of 5
1 2 3 5