การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของส่วนราชการ

ที่มาของโครงการ
เรื่อง การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)


การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2547

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2548

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2549

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2550

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2551

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2552

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2553

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2554

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2555

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2556

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2557

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2558

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ.2559


การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

ปี พ.ศ.2549
-สป.พน.

ปี พ.ศ.2550
-สป.พน.

ปี พ.ศ.2551
-พน.

-สป.พน.

ปี พ.ศ.2552
-สป.พน.

ปี พ.ศ.2553
-สป.พน.

ปี พ.ศ.2554
-สป.พน.

ปี พ.ศ.2555
-สป.พน.


การดำเนินงานอื่นๆ

รายละเอียดการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

https://old.energy.go.th/kpi