หลักสูตรของโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน


ด้วยในปีงบประมาณ 2564 กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานให้บังเกิดผลตามเป้าหมาย ด้วยการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนทั้งในด้านการจัดหาพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและพัฒนาเจตคติที่ดีต่องานพลังงานและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพลังงานของกระทรวงพลังงาน เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของพลังงานกับการดำเนินชีวิต นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานของรัฐและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนกลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มแกนนำ/ผู้นำ กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ในระดับจังหวัดและนักสื่อสารด้านพลังงาน ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร เพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการและประชาชนที่สนใจต่อไป