วารสาร Energy Plus

Energy Plus คือ วารสารราย 3 เดือน ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อในการรายงานความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว ด้านพลังงาน ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสาร Energy Plus จะสามารถตอบโจทย์ด้านพลังงาน พร้อมทั้งเป็นช่องทางให้การนำองค์ความรู้ที่ได้จากวารสารไปใช้ให้ก่อเกิด ประโยชน์สูงสุด ท่านสามารถติดต่อ สอบถามแสดงความคิดเห็น ติชมเกี่ยวกับวารสาร Energy Plus ได้ที่ contact@energy.go.th