ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน

รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ราย 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงพลังงาน

รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563-2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน