banner

ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาค


กระทรวงพลังงาน ได้ปรับรูปโฉมใหม่  Provincial Energy Data “ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาค” ที่เป็นแหล่งบริการข้อมูลพลังงานไทยในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่