การติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.)  ประจำกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธานการประชุมฯพร้อมทั้งเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรี
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารายงานผลการดรวจสอบและประเมินผล ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบประชุมทางไกล โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธานการประชุมฯ

  • กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 10/2564 และตรวจเยี่ยม (Site visit) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบประชุมทางไกล โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธานการประชุมฯ
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน ครังที 9/2564 และตรวจเยียม (Site visit)บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบประชุมทางไกล โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธานการประชุมฯ

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดประชุมคณกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุม 1 กองตรวจราชการ ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บิ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบประชุมทางไกล (Microsoft Teams) โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.พน.) ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม 1 กองตรวจราซการ ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ตอมเพล็กซ์ อาคาร ขี เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสั ทางระบบประชุมทางไกล(Microsoft Teams) โดยมี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน

 

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม ปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยมีนายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน

– รายงานผลตวามก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นที่ตรวจสอบ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

– รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไฟล์ 1 | ไฟล์ 2