โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การสรรหาบุคคลโดยการสอบแข่งขัน

Download (PDF, 11.72MB)

การอนุมัติคัดเลือกจากบัฐชีผู้สอบแข่งขันได้

Download (PDF, 3.18MB)

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การแต่งตั้งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

Download (PDF, 13.15MB)

การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของตำแหน่งอำนวยการ

Download (PDF, 3.43MB)

มาตรการลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จในคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน

Download (PDF, 2.75MB)

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน

Download (PDF, 7.93MB)

การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง

Download (PDF, 5.8MB)

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท

Download (PDF, 4.28MB)