banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานของประเทศและต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา